Retro Theology

20. Olof Nilsson - Mästarens förråd (Matt 15:33-37)

Informações:

Sinopsis

Datum: 10:e januari 1982. I de kommande två avsnitten får vi lyssna till ett par mycket korta predikningar från samma bibelställe ur Matteusevangeliets 15:e kapitel. Utgångspunkten för dagens avsnitt är när lärjungarna ställer en mycket intressant fråga till Jesus, nämligen hur i allsin dar de skulle kunna mätta så mycket folk som hade samlats kring dem? Det enkla, men likafullt sanningsenliga svaret är: det kunde de inte. Men Herren välsignade det lilla de hade och Han gav åt dem och bad dem dela ut till människorna. Och likadant fungerar det med Livets bröd, i sin nåd får vi förmedla av det välsignade Ord som Gud har skänkt till oss små människor. ”Då sade lärjungarna till honom: ”Varifrån skola vi här, i en öken, få så mycket bröd, att vi kunna mätta så mycket folk?” Jesus frågade dem: ”Huru många bröd haven I?” De svarade: ”Sju, och därtill några få småfiskar.” Då tillsade han folket att lägra sig på marken. Och han tog de sju bröden, så ock fiskarna, och tackade Gud och bröt bröden och gav åt lärjungarna