Crosspointe Mien Baptist Church

M'sieqv Dorn Nyei Jiu-Tong (Caux Tin-Hungh...Caux Nqox...Caux Fu'jueiv) Nzung caux Douc Doz

Informações:

Sinopsis

Worship at CrossPointe Mien Baptist Church Buoqc Zangc Yiem CrossPointe Mienh Jiu-Baang (Music and Message/Nzung caux Douc Doz) Title/Hoc-dauh: M'sieqv Dorn Nyei Jiu-Tong (Caux Ninh Nyei Tin-Hungh, Caux Ninh Nyei Nqox, Caux Ninh Nyei Fu'jueiv) Text/Ging-sou: 1 Saa^mu^en 1:1-18 Speaker/Douc Doz Mienh: Yauzsing For additional resources/Maaih nzung caux douc doz yiem: http://cpccredding.org/mien-church​ http://mienh.wordpress.com/​ http://yauzsing.wordpress.com/​ Podcasts: Crosspointe Mien Baptist Church