Crosspointe Mien Baptist Church

Tin-Dorngh Caux Baamh Gen Nyei Baeqc Fingx (Nzung caux Douc Doz)

Informações:

Sinopsis

Worship at CrossPointe Mien Baptist Church Buoqc Zangc Yiem CrossPointe Mienh Jiu-Baang (Music and Message/Nzung caux Douc Doz) Title/Hoc-dauh: Tin-Dorngh caux Baamh Gen Nyei Baeqv Fingx Text/Ging-sou: Fi^lipv^poi 3:20; 2 Ti^mo^tai 2:1-3 Speaker/Douc Doz Mienh: Waancdouc For additional resources/Maaih nzung caux douc doz yiem: http://cpccredding.org/mien-church http://mienh.wordpress.com/ http://yauzsing.wordpress.com/ Podcasts: Crosspointe Mien Baptist Church