Crosspointe Mien Baptist Church

Tin-Hungh Nouz Haic Mienh (Nzung caux Doz)

Informações:

Sinopsis

Worship at CrossPointe Mien Baptist Church Buoqc Zangc Yiem CrossPointe Mienh Jiu-Baang (Music and Message/Nzung caux Douc Doz) Title/Hoc-dauh: Tin-Hungh Nouz (Qiex Jiex) Haic Mienh Text/Ging-sou: Lomaa 1:18-32 Speaker/Douc Doz Mienh: Yauzsing For additional resources/Maaih nzung caux douc doz yiem: http://cpccredding.org/mien-church http://mienh.wordpress.com/ http://yauzsing.wordpress.com/ Podcasts: Crosspointe Mien Baptist Church