Crosspointe Mien Baptist Church

Informações:

Sinopsis

Yesu Nzung caux Zunh DozMien Worship/Buoqc Zangc

Episodios

 • Orn Lorqc Yiem Giduc Benx Zingh Nyeic Yiem Maengc (Nzung caux Doz)

  12/09/2021

  Worship at CrossPointe Mien Baptist Church Buoqc Zangc Yiem CrossPointe Mienh Jiu-Baang (Music and Message/Nzung caux Douc Doz) Title/Hoc-dauh: Orn Lorqc Yiem Giduc Benx Zingh Nyeic Yiem Maengc Text/Ging-sou: FI^lipv^poi 3:1-21 Speaker/Douc Doz Mienh: Yauzsing For additional resources/Maaih nzung caux douc doz yiem: http://cpccredding.org/mien-church http://mienh.wordpress.com/ http://yauzsing.wordpress.com/ Podcasts: Crosspointe Mien Baptist Church

 • Tin-Hungh Nouz Haic Mienh (Nzung caux Doz)

  05/09/2021

  Worship at CrossPointe Mien Baptist Church Buoqc Zangc Yiem CrossPointe Mienh Jiu-Baang (Music and Message/Nzung caux Douc Doz) Title/Hoc-dauh: Tin-Hungh Nouz (Qiex Jiex) Haic Mienh Text/Ging-sou: Lomaa 1:18-32 Speaker/Douc Doz Mienh: Yauzsing For additional resources/Maaih nzung caux douc doz yiem: http://cpccredding.org/mien-church http://mienh.wordpress.com/ http://yauzsing.wordpress.com/ Podcasts: Crosspointe Mien Baptist Church

 • Ziangh Biouv Nyei Nquaah (Nzung caux Doz) Ihjien

  29/08/2021

  Worship at CrossPointe Mien Baptist Church Buoqc Zangc Yiem CrossPointe Mienh Jiu-Baang (Music and Message/Nzung caux Douc Doz) Title/Hoc-dauh: Ziangh Biouv Nyei Nquaah Text/Ging-sou: Yo^han 15:1-11 Speaker/Douc Doz Mienh: Leiz, Ihjien For additional resources/Maaih nzung caux douc doz yiem: http://cpccredding.org/mien-church http://mienh.wordpress.com/ http://yauzsing.wordpress.com/ Podcasts: Crosspointe Mien Baptist Church

 • Orn Lorqc YIem Giduc Benx Mou Zeiv Yiem Maengc (Da'faam Ginc) Baulo, Ti^mo^tai, E^baa^fo^ndi^tatv Nyei Nyungc Zeiv

  22/08/2021

  Worship at CrossPointe Mien Baptist Church Buoqc Zangc Yiem CrossPointe Mienh Jiu-Baang (Music and Message/Nzung caux Douc Doz) Title/Hoc-dauh: Orn Lorqc Yiem Giduc Zoux Mou Zeiv Yiem Maengc (Da'faam Ginc) Baulo, Ti^mo^tai, E^baa^fo^ndi^tatv Nyei Nyungc Zeiv Text/Ging-sou: Fi^lipv^poi 2:12-30 Speaker/Douc Doz Mienh: Yauzsing For additional resources/Maaih nzung caux douc doz yiem: http://cpccredding.org/mien-church http://mienh.wordpress.com/ http://yauzsing.wordpress.com/ Podcasts: Crosspointe Mien Baptist Church

 • Orn Lorqc Yiem Giduc Benx Mou Zeiv Yiem Maengc (Da'nyeic Ginc) Yesu Giduc Zoux Mou Zeiv

  15/08/2021

  Worship at CrossPointe Mien Baptist Church Buoqc Zangc Yiem CrossPointe Mienh Jiu-Baang (Music and Message/Nzung caux Douc Doz) Title/Hoc-dauh: Orn Lorqc Yiem Giduc Benx Mou Zeiv Yiem Maengc (Da'nyeic Ginc) Yesu Giduc Zoux Mou Zeiv Text/Ging-sou: Fi^lipv^poi 2:5-11 Speaker/Douc Doz Mienh: Yauzsing For additional resources/Maaih nzung caux douc doz yiem: http://cpccredding.org/mien-church http://mienh.wordpress.com/ http://yauzsing.wordpress.com/ Podcasts: Crosspointe Mien Baptist Church

 • Qaqv Weic Fu-Sux (Nzung caux Douc Doz) Waancdouc Douc Doz

  01/08/2021

  Worship at CrossPointe Mien Baptist Church Buoqc Zangc Yiem CrossPointe Mienh Jiu-Baang (Music and Message/Nzung caux Douc Doz) Title/Hoc-dauh: Qaqv Weic Fu-Sux Text/Ging-sou: 2 Ti^mo^tai 2:1-2 Speaker/Douc Doz Mienh: Waancdouc For additional resources/Maaih nzung caux douc doz yiem: http://cpccredding.org/mien-church http://mienh.wordpress.com/ http://yauzsing.wordpress.com/ Podcasts: Crosspointe Mien Baptist Church

 • Orn Lorqc Yiem Giduc Benx Mou Zeiv Yiem Maengc (Da'yietv Ginc) Mbuo Qiemx Zuqc Maaih Dongh Diuc Hnyouv Nyei Mou Zeiv Yiem Maengc

  25/07/2021

  Worship at CrossPointe Mien Baptist Church Buoqc Zangc Yiem CrossPointe Mienh Jiu-Baang (Music and Message/Nzung caux Douc Doz) Title/Hoc-dauh: Orn Lorqc Yiem Giduc Benx Mou Zeiv Yiem Maengc (Da'yietv Ginc) Mbuo qiemx zuqc maaih dongh diuc hnyouv nyei mou zeiv yiem maengc Text/Ging-sou: Fi^lippv^poi 2:1-4 Speaker/Douc Doz Mienh: Yauzsing For additional resources/Maaih nzung caux douc doz yiem: http://cpccredding.org/mien-church http://mienh.wordpress.com/ http://yauzsing.wordpress.com/ Podcasts: Crosspointe Mien Baptist Church

 • Orn Lorqc Yiem Giduc Benx Leiz Yiem Maengc (Da'faam Ginc) Orn Lorqc Yiem Puix Giduc Nyei Kuv Fienx (Nzung caux Douc Doz)

  18/07/2021 Duración: 01h01min

  Worship at CrossPointe Mien Baptist Church Buoqc Zangc Yiem CrossPointe Mienh Jiu-Baang (Music and Message/Nzung caux Douc Doz) Title/Hoc-dauh: Orn-Lorqc Yiem Giduc Benx Leiz Yiem Maengc (Da'faam Ginc) Orn-Lorqc Yiem Puix Kuv Giduc Nyei Kuv Fienx Text/Ging-sou: Fi^lipv^poi 1:27-30 Speaker/Douc Doz Mienh: Yauzsing For additional resources/Maaih nzung caux douc doz yiem: http://cpccredding.org/mien-church http://mienh.wordpress.com/ http://yauzsing.wordpress.com/ Podcasts: Crosspointe Mien Baptist Church

 • Orn-Lorqc Yiem Giduc Benx Leiz Yiem Maengc (Da'nyeic Ginc) Orn Lorqc Yiem TH Nyei Gong

  11/07/2021 Duración: 01h18min

  Worship at CrossPointe Mien Baptist Church Buoqc Zangc Yiem CrossPointe Mienh Jiu-Baang (Music and Message/Nzung caux Douc Doz) Title/Hoc-dauh: Orn Lorqc Yiem Giduc Benx Leiz Yiem Maengc (Da'nyeic Ginc) Orn Lorqc Yiem TH Nyei Gong Text/Ging-sou: Fi^lipv^poi 1:12-26 Speaker/Douc Doz Mienh: Yauzsing For additional resources/Maaih nzung caux douc doz yiem: http://cpccredding.org/mien-church http://mienh.wordpress.com/ http://yauzsing.wordpress.com/ Podcasts: Crosspointe Mien Baptist Church

 • Tin-Dorngh Caux Baamh Gen Nyei Baeqc Fingx (Nzung caux Douc Doz)

  04/07/2021 Duración: 58min

  Worship at CrossPointe Mien Baptist Church Buoqc Zangc Yiem CrossPointe Mienh Jiu-Baang (Music and Message/Nzung caux Douc Doz) Title/Hoc-dauh: Tin-Dorngh caux Baamh Gen Nyei Baeqv Fingx Text/Ging-sou: Fi^lipv^poi 3:20; 2 Ti^mo^tai 2:1-3 Speaker/Douc Doz Mienh: Waancdouc For additional resources/Maaih nzung caux douc doz yiem: http://cpccredding.org/mien-church http://mienh.wordpress.com/ http://yauzsing.wordpress.com/ Podcasts: Crosspointe Mien Baptist Church

 • Orn Lorqc Yiem Giduc Benx Leiz Yiem Maengc (Da'yietv Ginc) Nzung caux Douc Doz

  27/06/2021 Duración: 01h14min

  Worship at CrossPointe Mien Baptist Church Buoqc Zangc Yiem CrossPointe Mienh Jiu-Baang (Music and Message/Nzung caux Douc Doz) Title/Hoc-dauh: Orn Lorqc Yiem Giduc Benx Leiz Yiem Maengc (da'yietv ginc) Text/Ging-sou: Fi^lipv^poi 1:1-11 Speaker/Douc Doz Mienh: Yauzsing For additional resources/Maaih nzung caux douc doz yiem: http://cpccredding.org/mien-church http://mienh.wordpress.com/ http://yauzsing.wordpress.com/ Podcasts: Crosspointe Mien Baptist Church

 • Yietc Liuz Nyei Maengc Yiem Yesu Giduc (Nzung caux Douc Doz)

  13/06/2021 Duración: 54min

  Worship at CrossPointe Mien Baptist Church Buoqc Zangc Yiem CrossPointe Mienh Jiu-Baang (Music and Message/Nzung caux Douc Doz) Title/Hoc-dauh: Yietc Liuz Nyei Maengc Yiem Yesu Giduc Text/Ging-sou: 1 Yo^han 5:11-13 Speaker/Douc Doz Mienh: Ihjien For additional resources/Maaih nzung caux douc doz yiem: http://cpccredding.org/mien-church http://mienh.wordpress.com/ http://yauzsing.wordpress.com/ Podcasts: Crosspointe Mien Baptist Church

 • Ziangh Bun TH Duqv Njang-Laangc Se Ziangh Maiv Jaev Sin Nyei Maengc (Nzung caux Doz Doz)

  06/06/2021 Duración: 49min

  Worship at CrossPointe Mien Baptist Church Buoqc Zangc Yiem CrossPointe Mienh Jiu-Baang (Music and Message/Nzung caux Douc Doz) Title/Hoc-dauh: Ziangh Bun TH Duqv Njang-Laangc Se Ziangh Maiv Jaev Sin Nyei Maengc Text/Ging-sou: Lomaa 15:8-24 Speaker/Douc Doz Mienh: Tony For additional resources/Maaih nzung caux douc doz yiem: http://cpccredding.org/mien-church http://mienh.wordpress.com/ http://yauzsing.wordpress.com/ Podcasts: Crosspointe Mien Baptist Church

 • Zien Sienx Fim Nyei Zorng-Zengx (Yaagorpc 5:7-20) Nzung caux Douc Doz

  30/05/2021 Duración: 01h12min

  Worship at CrossPointe Mien Baptist Church Buoqc Zangc Yiem CrossPointe Mienh Jiu-Baang (Music and Message/Nzung caux Douc Doz) Title/Hoc-dauh: Zien Sienx Fim Nyei Zorng-Zengx Text/Ging-sou: Yaagorpc 5:7-20 Speaker/Douc Doz Mienh: Yauzsing For additional resources/Maaih nzung caux douc doz yiem: http://cpccredding.org/mien-church http://mienh.wordpress.com/ http://yauzsing.wordpress.com/ Podcasts: Crosspointe Mien Baptist Church

 • Ginv Maiv Guei Baamh Gen (Yaagorpc 4:1-5:6) Nzung caux Douc Doz

  23/05/2021 Duración: 01h17min

  Worship at CrossPointe Mien Baptist Church Buoqc Zangc Yiem CrossPointe Mienh Jiu-Baang (Music and Message/Nzung caux Douc Doz) Title/Hoc-dauh: Ginv Maiv Guei Baamh Gen Text/Ging-sou: Yaagorpc 4:1-5:6 Speaker/Douc Doz Mienh: Yauzsing For additional resources/Maaih nzung caux douc doz yiem: http://cpccredding.org/mien-church http://mienh.wordpress.com/ http://yauzsing.wordpress.com/ Podcasts: Crosspointe Mien Baptist Church

 • Giduc Mienh Gunv Jienv Mbietc (Nzung caux Douc Doz)

  16/05/2021 Duración: 01h32min

  Worship at CrossPointe Mien Baptist Church Buoqc Zangc Yiem CrossPointe Mienh Jiu-Baang (Music and Message/Nzung caux Douc Doz) Title/Hoc-dauh: Giduc Mienh Gunv Jienv Mbietc Text/Ging-sou: Yaagorpc 3:1-18 Speaker/Douc Doz Mienh: Yauzsing For additional resources/Maaih nzung caux douc doz yiem: http://cpccredding.org/mien-church http://mienh.wordpress.com/ http://yauzsing.wordpress.com/ Podcasts: Crosspointe Mien Baptist Church

 • M'sieqv Dorn Nyei Jiu-Tong (Caux Tin-Hungh...Caux Nqox...Caux Fu'jueiv) Nzung caux Douc Doz

  09/05/2021 Duración: 01h28min

  Worship at CrossPointe Mien Baptist Church Buoqc Zangc Yiem CrossPointe Mienh Jiu-Baang (Music and Message/Nzung caux Douc Doz) Title/Hoc-dauh: M'sieqv Dorn Nyei Jiu-Tong (Caux Ninh Nyei Tin-Hungh, Caux Ninh Nyei Nqox, Caux Ninh Nyei Fu'jueiv) Text/Ging-sou: 1 Saa^mu^en 1:1-18 Speaker/Douc Doz Mienh: Yauzsing For additional resources/Maaih nzung caux douc doz yiem: http://cpccredding.org/mien-church​ http://mienh.wordpress.com/​ http://yauzsing.wordpress.com/​ Podcasts: Crosspointe Mien Baptist Church

 • Zoux Nyei Sic Doix Diuc Sienx Fim (Nzung caux Douc Doz)

  02/05/2021 Duración: 01h24min

  Worship at CrossPointe Mien Baptist Church Buoqc Zangc Yiem CrossPointe Mienh Jiu-Baang (Music and Message/Nzung caux Douc Doz) Title/Hoc-dauh: Zoux Nyei Sic Doix Diuc (Biux Mengh) Sienx Fim Text/Ging-sou: Yaagorpc 2:14-26 Speaker/Douc Doz Mienh: Yauzsing For additional resources/Maaih nzung caux douc doz yiem: http://cpccredding.org/mien-church​ http://mienh.wordpress.com/​ http://yauzsing.wordpress.com/​ Podcasts: Crosspointe Mien Baptist Church

página 1 de 36