Awr Vietnamese - Ting Vit

Lời cầu nguyện // Prayer

Informações:

Sinopsis

Lời cầu nguyện, Thông công với Chúa, Sự cứu chuộc // Prayer, fellowship with God, Redemption