Awr Vietnamese - Ting Vit

Sự ban cho của Đức Chúa Trời // God's blessings

Informações:

Sinopsis

Sự ban cho của Đức Chúa Trời, Ơn phước đến từ Chúa, nhận lãnh ơn phước // God's blessings, blessings from the Lord, blessings