Awr Vietnamese - Ting Vit

Nhịn nhục // Patience

Informações:

Sinopsis

Nhịn nhục, đức tín cao quý, đời sống gương mẫu // Patience, noble faith, exemplary life