Awr Vietnamese - Ting Vit

Lời chứng //Testimony

Informações:

Sinopsis

Lời chứng, đời sống Cơ Đốc Nhân, Sự rao truyền mạnh mẽ // Testimony, Christian Life, Strong preaching