Awr Vietnamese - Ting Vit

Trung thành với Chúa // Faithful with God

Informações:

Sinopsis

Trung thành với Chúa, Niềm tin, Điều răn // Faithful with God, Trust, Commandments.