Awr Vietnamese - Ting Vit

Sự thỏa lòng // Satisfaction

Informações:

Sinopsis

Sự thỏa lòng, hài lòng với những điều mình có, tạ ơn khi đucọ ban cho // Satisfaction, satisfaction with what you have, thanksgiving when given