Awr Vietnamese - Ting Vit

Đức tin trong sự chọn lựa // Faith in choice

Informações:

Sinopsis

Đức tin trong sự chọn lựa, Đức tin, niềm tin vững chắc // Faith in choice, Faith, firm conviction