Awr Vietnamese - Ting Vit

Thêm đức tin // More faith

Informações:

Sinopsis

Thêm đức tin, tin tưởng nơi Đức Chúa Trời, Tin tưởng tuyệt đối // More faith, trust in God, Absolute Trust