Awr Vietnamese - Ting Vit

Lối sống hằng ngày// Lifestyle

Informações:

Sinopsis

Lối sống hằng ngày, Sức khỏe trong Chúa, Đền thờ Đức Thánh Linh // Lifestyle, heath in God, Spirit's Temple