Awr Vietnamese - Ting Vit

Cần có thánh linh // Spirituality

Informações:

Sinopsis

Cần có thánh linh, sự soi sáng, sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh // Spirituality, light, guidance of the Holy Spirit