Awr Vietnamese - Ting Vit

Chúa kêu gọi // God calls us

Informações:

Sinopsis

Chúa kêu gọi, sự lựa chọn của Chúa, Vì sao Chúa chọn chúng ta // God calls us, God39;s choice, Why did God choose us?