Shahnameh

واژه شناسی ابیات 1-15

Informações:

Sinopsis

exploring etymology of a few words in each section starting on this program, relating to verses 1-15: [O.Ir.] xwad-tav- > > [N.P.] xwadāy [O.Ir.] -vant > > [N.P.] -vand [O.Ir.] apara-tara- > > [N.P.] bartar [M.P.] rūzīg- > > [N.P.] rūzī- cf: رزق، رزّاق [M.P.] Šāhīgān > > [N.P.] Šāyigān , hamagān