Ting Anh Thng Mi

Thương lượng - chuẩn bị và sắp xếp

Informações:

Sinopsis

Chuẩn bị cho buổi thương lượng, sắp xếp điểm gặp gỡ và phổ biến chi tiết cần thương lượng.