Ting Anh Thng Mi

Thuyết trình - biểu đồ và số liệu

Informações:

Sinopsis

Cách trình bày và diễn giải số liệu, thông số trên biểu đồ trong thuyết trình kinh doanh.