Ting Anh Thng Mi

Thuyết trình - chuẩn bị và giới thiệu

Informações:

Sinopsis

Cách chuẩn bị và thực hiện một bài thuyết trình cũng như chọn phong cách trình bày phù hợp.