Ting Anh Thng Mi

Hội họp - diễn biến cuộc họp

Informações:

Sinopsis

Hướng cuộc họp theo một diễn biến tuần tự và bày tỏ quan điểm một cách lịch sự trong cuộc họp.