Ting Anh Thng Mi

Hội họp - mở đầu cuộc họp

Informações:

Sinopsis

Làm quen với ngôn ngữ và cách tổ chức cuộc họp cũng như các mẫu câu tóm tắt lại điều người khác vừa nói.