Ting Anh Thng Mi

Bàn chuyện kinh doanh - chấp nhận và từ chối

Informações:

Sinopsis

Cách đưa ra đề nghị xúc tiến một cuộc họp chính thức và từ chối hay chấp nhận một cách lịch thiệp.