Ting Anh Thng Mi

Bàn chuyện kinh doanh - nêu vấn đề

Informações:

Sinopsis

Luyện cách diễn tả khi cần phải nêu lên một đề tài nào đó trong công việc làm ăn và tập hỏi khách hàng xem họ cần gì.