Shir | Khat Persian Blockchain Podcast

DeFi - Part 6 - Liquidation, Yield Farming, and Governance (S04E06)

Informações:

Sinopsis

شیر یا خط فصل چهار - قسمت ششم اقتصاد غیر متمرکز DeFi تجمیع پروتکل‌‌های وام‌دهی و سيستم‌های حكمرانی غيرمتمركز در این قسمت به ادامه بررسی سیستم های وام‌دهی غیر‌متمرکز پرداختیم. با توضیحاتی در باره نقدینگی حضانتی و غیر‌حضانتی در این سیستم‌ها٫ به روش‌های تصمیم‌گیری برای متغیر‌هایی مثل سود سپرده و اسنتراتژی پروژه های تجمیع وام رسیدیم و در آخر جمع‌بندی کلی از این فصل از پادکست داشتیم. 00:00 خلاصه ی قسمت قبل 4:20 نقد شدن يا liquidation چيست و چرا به آن نياز داريم؟ 11:30 كنترل دارايی وثيقه گذاری شده در پلتفرم های وام دهی دست چه كسی است؟ تفاوت پلتفرم های حضانتی (custodial) با غيرحضانتی (non-custodial) چيست؟ آيا پروژه های ديفای واقعا non-custodial هستند؟ 17:00 راه حلهای جلوگيری از نقدشدگي پروژه ی DeFi Saver چيست؟ 20:10 مدل های نرخ بهره يا interest rate نرخ مطلوبيت يا utlization ratio چيست و چه ارتباطی با نرخ بهره دارد؟ 25:00 پروژه های ديگر وام دهی در ديفاي پروژه ی Aave و تفاوت های آن با Compound نرخ بهره ی متغير (Adjustable rate) و نرخ بهره ی ثابت (Fixed rate) در Aave 28:40 وام های لحظه ای يا Flash l