Crosspointe Mien Baptist Church

Ziangh Biouv Nyei Nquaah (Nzung caux Doz) Ihjien

Informações:

Sinopsis

Worship at CrossPointe Mien Baptist Church Buoqc Zangc Yiem CrossPointe Mienh Jiu-Baang (Music and Message/Nzung caux Douc Doz) Title/Hoc-dauh: Ziangh Biouv Nyei Nquaah Text/Ging-sou: Yo^han 15:1-11 Speaker/Douc Doz Mienh: Leiz, Ihjien For additional resources/Maaih nzung caux douc doz yiem: http://cpccredding.org/mien-church http://mienh.wordpress.com/ http://yauzsing.wordpress.com/ Podcasts: Crosspointe Mien Baptist Church