S Lc V Tiu S M Ca Tín Có C Tin Bà Khadijah

Informações:

Sinopsis

S Lc V Tiu S M Ca Tín Có c Tin Bà Khadijah: ây là bài thuyt ging s lc v tiu s bà Khadijah con gái ông Khuwailid, mt ph n cao quí giàu có ca gii thng lu Quraish thi by gi, bà là ngi bn i tâm u ý hp ca lãnh tu Islam, bà c vinh d c ng To Hóa gi li chào Salam và báo cho tin mng v tòa lâu ài trong thiên àng trong lúc bà vn còn n ung nh bao ngi.

Episodios