Ch? Có Allah M?i Là ??ng Công B?ng

Informações:

Sinopsis

Ch? Có Allah M?i Là ??ng Công B?ng: ?ây là bài thuy?t g?ing ngày th? sáu do Abu Zaytune Usman Ibrahim thuy?t trình vào ngày 15/12/1432 H nh?m ngày 11/11/2011, trong bài vi?t ch?ng minh r?ng cho dù con ng??i có b? ra bao nhiêu công s?c, n?ng bao nhiêu trí óc ?? thi?t ??t m?t b? lu?t công b?ng thì s? ch?ng công b?ng ?âu, ch? ngo?i tr? ph?i bám l?y b? giáo lu?t c?a Allah – ??ng Sáng Su?t – ch? có b? giáo lu?t này m?i th?t s? giúp con ng??i s?ng ???c công b?ng ? tr?n gian và ngày sau.

Episodios