M?t Chút ?? Nh? V? Thiên ?àng

Informações:

Sinopsis

M?t Chút ?? Nh? V? Thiên ?àng: ?ây là bài thuy?t gi?ng th? sáu vào ngày 19/Rabe’ Al-Thaani/1434 H nh?m ngày 01/03/2013 do Abu Zaytune Usman Ibrahim so?n th?o và thuy?t trình, trong bài thuy?t gi?ng nói nh?c s? l??c v? thiên ?àng m?t n?i ? tr??ng t?n mà Allah ?ã dành s?n cho ?ám b?y tôi sùng ??o h?t lòng kính s? Ngài và h? là nh?ng ng??i luôn phó thác cho Allah trong m?i v?n ??.

Episodios