Kiên Nh?n Tr??c ??nh M?nh An Bài C?a Allah

Informações:

Sinopsis

Kiên Nh?n Tr??c ??nh M?nh An Bài C?a Allah: Trong nh?ng ??c tính t?t ??p c?a ng??i có ??c tin v?ng chãi dù nam hay n? ?ó là lòng kiên nh?n, lòng ch?u ??ng và hài lòng khi ??i di?n v?i ??nh m?nh Allah ?ã s?p ??t, v?y câu chuy?n c?a h? ra sao? Xin m?i quí thính gi? l?ng nghe bài thuy?t gi?ng này.

Episodios