Tin T??ng Vào ??nh M?nh Là Nhi?m V?

Informações:

Sinopsis

Tin T??ng Vào ??nh M?nh Là Nhi?m V?: ?ây là m?t bài thuy?t gi?ng do Abu Hisaan Ibnu Ysa so?n th?o và thuy?t trình vào th? sáu ngày 18/10/1432 H nh?m ngày 16/9/2011, trong bài thuy?t gi?ng ch?ng minh ??nh m?nh là m?t trong sáu n?n t?n c?a ni?m tin b?t bu?c ng??i Muslim ph?i tin t??ng và v?t ??u tiên Allah t?o hóa là câu vi?t r?i qui ??nh cho t?t c? m?i v?t m?t ??nh m?nh riêng và con ng??i có th? thay ??i ???c ??nh m?nh không xin l?ng nghe bài thuy?t gi?ng. Bài thuy?t gi?ng ???c rút ra t? bài thuy?t gi?ng c?a Sheikh Saaleh bin Fawzaan bin Abdullah bin Ali Fawzaan.

Episodios