Giáo Lu?t Nh?n Chay Trích T? Al-fiqh Al-muyasir

Informações:

Sinopsis

Giáo Lu?t Nh?n Chay Trích T? Al-Fiqh Al-Muyasir: Bài thuy?t gi?ng trình bày v? giáo lý nh?n chay b?t bu?c m?i ng??i Muslim ph?i bi?t, ???c trích t? quy?n Al-Fiqh (Giáo Lý) ??n Gi?n T? Hào Quang Qur’an và Sunnah ???c in ?n t?i Trung Tâm ?n Loát Qu?c V??ng Fahd, do t?p th? U’lama ?u tú so?n th?o và ki?m duy?t.

Episodios