Hai Câu Chuy?n Hay Do Rasul K?

Informações:

Sinopsis

Hai Câu Chuy?n Hay Do Rasul K?: Bài gi?ng v? hai câu chuy?n do chính Rasul – c?u xin Allah ban bình an và phúc lành cho Ng??i – k?, câu chuy?n ??u tiên v? m?t ng??i ?àn ông ?ang ?i trên ???ng b?ng nghe ti?ng vang t? trên vòm mây v?ng xu?ng: “Hãy t??i n??c xu?ng ngôi v??n c?a ông ?ó. . . ” và câu chuy?n th? hai là v? ng??i ?àn ông ngoan ??o ??n m??n ng??i ?àn ông ngoan ??o khác m?t ngàn Dinaar (t??ng ???ng kho?ng 75 tri?u ??ng) mà không có nhân ch?ng hay ng??i b?o h? nào ngoài Allah.

Episodios