Hãy Tr? V? V?i Allah

Informações:

Sinopsis

Hãy Tr? V? V?i Allah: ?ây là bài thuy?t gi?ng th? sáu ngày 07/04/1435 H nh?m ngày 07/02/2014 gi?i thích rõ ràng cho toàn th? loài ng??i ?ang sinh s?ng r?ng con ???ng duy nh?t ch? có m?t không hai ?? tr? v? v?i Th??ng ?? Allah, ??ng ?ã t?o hóa ra v? tr? và muôn loài, c?ng là cách duy nh?t ?? ???c bình an vào ngày ph?c sinh và c?ng là vi?c hành ??o ??u tiên mà ??ng Chúa T? mang ra phán x?, n?u nó ???c hoàn thành chu toàn và ??y ?? thì m?i vi?c sau ?ó suôn s? và thu?n l?i, ng??c l?i ai b? m?c và l? là thì ph?i ??i di?n v?i h?a ng?c bùng bùng cháy, b?n bi?t ?ó là gì không? Nó ch?ng ph?i là l? Salah hay sao ! ! !

Episodios