Tafseer Ch??ng Al-faatihah

Informações:

Sinopsis

Tafseer Ch??ng Al-Faatihah: Bài thuy?t gi?ng phân tích ng?n g?n ch??ng Kinh s? 01 Al-Faatihah và m?t s? bài h?c quí báo.

Episodios