Các Phép M?u C?a Nabi

Informações:

Sinopsis

Các Phép M?u C?a Nabi: Trong bài thuy?t gi?ng ng?n nói v? vài phép m?u mà Allah ?ã ban cho Nabi – c?u xin bình an và phúc lành cho Ng??i – nh? m?t tr?ng ch? làm ?ôi, n??c ch?y ra t? các ngón tay . . .

Episodios