Theo Sunnah Hay Theo L?i C?a U’lama ?

Informações:

Sinopsis

Theo Sunnah Hay Theo L?i C?a U’lama ?: Trong bài thuy?t gi?ng tr? l?i câu h?i r?ng là chúng ta làm theo Qur’an và Sunnah hay làm theo l?i nói c?a các U’lama (h?c gi? Islam) ?

Episodios