Lòng Kính S? Và Bi?t T? ?n

Informações:

Sinopsis

Lòng Kính S? Và Bi?t T? ?n: ?ây là bài thuy?t gi?ng k? v? hai câu chuy?n do chính Rasul – c?u xin bình an và phúc lành cho Ng??i - k? v? hai ng??i ?àn ông h?t lòng kính s? Allah và câu chuy?n th? hai là do so?n gi? s?u t?m k? v? s? thay ??i th?i cu?c mà có th? nói: “Sông có khúc, ng??i có lúc”.

Episodios