Hai M?u Chuy?n Ng?n V? Hai V? Sahabah Rabi-a’h Bin Ka’b Và Sa’d Bin Ra-be’

Informações:

Sinopsis

Hai M?u Chuy?n Ng?n V? Hai V? Sahabah Rabi-a’h bin Ka’b và Sa’d bin Ra-be’ - c?u xin Allah hài lòng v? ai ng??i h? -: Qua hai câu truy?n ng?n này rút ra ???c r?t nhi?u bài h?c quí giá cho c?ng ??ng Muslim.

Episodios