Nh?ng ?i?u Không Làm H? S? Nh?n Chay

Informações:

Sinopsis

Nh?ng ?i?u Không Làm H? S? Nh?n Chay: Trong bài thuy?t gi?ng li?t kê nh?ng ?i?u không làm h? s? nh?n chay, v?i d?n ch?ng b?ng Qur’an và Sunnah.

Episodios