Truy?n T? Qur’an - Zul Qarnain -

Informações:

Sinopsis

Truy?n T? Qur’an - Zul Qarnain -: ?ây là bài thuy?t gi?ng k? v? m?t ng??i ?àn ông ?ã ?i kh?p thiên h? t? ?ông sang tây gi?ng nh? th? dân Quraish ?ã h?i Nabi – c?u xin bình an và phúc lành cho Ng??i –.

Episodios