Giá Tr? B? Thí

Informações:

Sinopsis

Giá Tr? B? Thí: Trong bài thuy?t gi?ng nói v? giá tr? ?ích th?c c?a vi?c b? thí vì Allah, ?ây là vi?c làm ??c h?nh ???c Allah yêu thích nên Ngài ?ã nhân ân ph??c cho ng??i b? thí lên r?t nhi?u l?n ? tr?n gian và ngày sau, ??ng th?i Ngài dùng s? b? thí ?ó ?? xóa ?i t?i l?i c?a m?t nô l? gi?ng nh? vi?c dùng n??c ?? d?p t?t l?a v?y, cùng v?i vi?c li?t kê vài câu Kinh và vài Hadith có liên quan.

Episodios