Chào ?ón Tháng Ramadan

Informações:

Sinopsis

Chào ?ón Tháng Ramadan: ?ây là bài thuy?t gi?ng kh?ng ??nh r?ng Ramadan chính là tháng mà ng??i Muslim ?ang ch? ??i, tháng mà t?i l?i xóa và ân ph??c ???c nhân lên, tháng c?a s? c?u r?i kh?i h?a ng?c, th? nên hãy chu?n b? ?? chào ?ón nó.

Episodios