Miêu T? V? H?a Ng?c

Informações:

Sinopsis

Miêu T? V? H?a Ng?c: ?ây là bài thuy?t gi?ng ???c trích t? quy?n “Các Cu?c Trò Chuy?n Trong Tháng Ramadan” c?a tác gi? nhà thông thái Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen – c?u xin Allah th??ng xót ông – miêu t? v? vài ??c ?i?m kinh hoàng c?a h?a ng?c mà Allah dành tr?ng tr? nhóm ng??i Kafir là chính và m?t thành ph?n Muslim b?t tuân - c?u xin Allah b?o v? t?t c? chúng ta tránh xa nó -.

Episodios