Chuy?n Ng?n - Ba Câu Chuy?n (ph?n 1)

Informações:

Sinopsis

Trong bài thuy?t gi?ng ng?n này các b?n s? ???c nghe v? ba câu chuy?n ng?n, ch?c ch?n r?ng b?n s? có s? suy ngh? sâu l?ng sâu khi nghe xong, Insha Allah.

Episodios