Nh?ng Ng??i ?am Mê Thiên ?àng

Informações:

Sinopsis

Nh?ng Ng??i ?am Mê Thiên ?àng: ?ây là ?o?n b?ng ghi âm Vi?t ng? ???c trích rút t? bài thuy?t gi?ng b?ng ti?ng ? R?p c?a tác gi? Muhammad bin Abdur Rohmaan Al-A’reefy do Abu Hisaan Ibnu Ysa d?ch thu?t và thuy?t trình, n?i dung bài thuy?t gi?ng là k? v? nh?ng câu chuy?n r?t c?m ??ng c?a nh?ng ng??i r?t ?am mê thiên ?àng và ?? ??t ???c ni?m ?am mê ?ó h? s?n sàng hy sinh t?t c? h? có ???c nh? ti?n b?c, tài s?n, con cái, ng??i thân... cu?i cùng h? ?ã ??t ???c m?c ?ích d??i s? ?ng thu?n c?a Allah – ??ng T?i Cao –, ? cu?i bài thuy?t gi?ng k? m?t Hadith ???c ghi chép trong b? Soheeh Muslim nói v? ??a v? và ph?n th??ng c?a m?t ng??i th?p kém nh?t và là ng??i cu?i cùng ???c vào thiên ?àng.

Episodios