V? Con Ng??i - Um Muhammad -

Informações:

Sinopsis

V? Con Ng??i - Um Muhammad -: Bài thuy?t gi?ng k? v? câu chuy?n có th?t v? m?t ph? n? ??c h?nh ???c g?i là Um Muhammad, m?t ph? n? luôn hành l? Qiyaam trong ?êm, nh?n chay Sunnah vào ban ngày và luôn vân l?i ch?ng, cu?i cùng cô ?ã r?i kh?i tr?n b?ng l?i tuyên th? Shahaadah, sau khi x?y ra tai n?n giao thông trên ???ng t? nhà cô ??n tr??ng.

Episodios