Ramadan R?ng L??ng

Informações:

Sinopsis

Ramadan R?ng L??ng: ?ây là bài thuy?t gi?i b?ng ngôn ng? Vi?t Nam nói v? tháng Ramadan, tháng mà toàn th? ng??i Muslim trên th? gi?i có cùng vi?c làm ?ó là nh?n ?n nh?n u?ng, nh?n d?c v?ng cùng t?t c? m?i ?i?u làm h? s? nh?n chay t? ánh r?ng ?ông xu?t hi?n ??n m?t tr?i l?n v?i s? ??nh tâm tôn th? Allah. Trong tháng này ???c Allah ban cho r?t nhi?u h?ng ân, s? c?u r?i thoát kh?i h?a ng?c, s? t? bi... dành cho c?ng ??ng Islam, trong tháng này ??i v?i ai kính s? Allah s? thu gom ???c vô s? h?ng ân và s? tha th?. Trong tháng h?ng ân này Nabi (c?u xin bình an và phúc lành ban cho Ng??i) cùng các b?ng h?u c?a Ng??i ?ã ?? l?i cho c?ng ??ng Islam r?t nhi?u thành tích l?ch s? nh? tr?n Badr tr?n chi?n l?ch s?, tr?n kh?i hoàn v? Makkah.

Episodios