Qui ??nh Cách ?n M?c Theo Islam

Informações:

Sinopsis

Qui ??nh Cách ?n M?c Theo Islam: ?ây là bài thuy?t gi?ng th? sáu vào ngày 15/Safar/1434 H nh?m ngày 28/12/2012 do Abu Zaytune Usman Ibrahim so?n th?o và thuy?t trình, trong bài thuy?t gi?ng nói v? cung cách ?n m?c trong Islam ???c d?n ch?ng t? Qur’an và Sunnah, c?ng thêm l?i bình lu?n c?a vài giáo s? v? kh?n che ??u c?a ph? n? Muslim.

Episodios