Suy Ng?m V? Hai Câu Kinh S? 71 – 72 C?a Ch??ng Mar-yam

Informações:

Sinopsis

Suy Ng?m V? Hai Câu Kinh S? 71 – 72 C?a Ch??ng Mar-yam: ?ây là bài thuy?t gi?ng do Abu Hisaan Ibnu Ysan s?o tho?n và thuy?t trình, trong bài thuy?t gi?ng phân tích ý ngh?a c?a hai Kinh và rút ra nh?ng bài h?c quí báu liên quan và phân tích ý ngh?a hai ch? “kính s?”.

Episodios